• SPOLINT
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Fair play šola

  Fair play šola je neformalno izobraževanje, ki preko interaktivnih modulov ter s pomočjo sodobnih učnih metod in didaktičnih pripomočkov mlade usmerja k pozitivnemu dojemanju športa. Izvedli smo jo na več kot 200 slovenskih in italijanskih šolah, mednarodnih usposabljanjih in v športnih klubih.

  Projekt promovira in soustvarja družbeno odgovorno vlogo športa ter nagovarja otroke, mladino, športnike, starše, trenerje, športne in druge pedagoge. Skozi prizmo zanimivih športnih primerov odpira vprašanja, kot so samospoznavanje, čustvenost, disciplina, sodelovanje, tekmovanje, pravila igre, kazen in nagrada, ter so pomembna tako za posameznika kot družbo. Pomemben poudarek je na okoljevarstvu, varnosti in trajnostnem razvoju.

  Fair play šola je zasnovana na sodobnih učnih metodah, ki zagotavljajo pestrost in zanimivost, poudarjajo aktivno udeležbo ter oblikovanje, izražanje in zagovarjanje osebnih stališč. Gre za pedagoške in didaktične novosti na področju športne vzgoje, v smislu medpredmetnega povezovanja in kompleksnosti obravnavane problematike. S fair play šolo souresničujemo strategijo evropskih in svetovnih institucij, kot sta Svet Evrope in UNESCO, ki vidijo v športu priložnost učinkovitega neformalnega izobraževanja v smeri osveščanja o socialni problematiki, temeljni družbeni varnosti in demokratičnem sožitju različnosti. Vsebina, metode dela in trajanje programa so prilagojeni ciljni publiki in željam naročnika.

  Fair play šolo smo izvedli že na več kot 130 slovenskih in 15 italijanskih šolah, v več kot 50 športnih klubih, na 4 mednarodnih seminarjih za mlade voditelje v športu ter na dvodnevni NBA Without Borders akciji v Ljubljani za najbolj perspektivne košarkarje Evrope.

  Namen in cilji:

  • Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za aktivno participacijo v družbi.
  • Družbena animacija in etična senzibilizacija mladih skozi moralna vprašanja v športu.
  • Vzgoja za strpnost in nenasilno komunikacijo.
  • Usmerjanje pozornosti k pozitivnemu dojemanju športa.
  • Predstavitev moralnih vrednot športa.
  • Vzpostavljanje ravnotežja med tekmovalnim dosežkom in ohranjanjem športnega duha.
  • Promocija primernega športnega navijanja, odnos do drog in dopinga itd.
  • Vključevanje pedagogov, trenerjev in staršev kot množiteljev družbenih vrednot.

  Fair play šola je razdeljena na več modulov:

  • Fair play vodi naprej
  • Doping? Ne, hvala.
  • Igrišče za vsakogar

  Posnetek predavanja:

  Fair play šola je primerna za: šolsko športno vzgojo, športne dneve, športna društva in zveze, srečanja s starši, popestritev na pripravah
  Metode dela: moduli vključujejo predavanje, razpravo, delavnice in socialne igre

  udeleženci dobijo priročnike za fair play

  Reference: Predavatelj je dr. Milan Hosta s sodelavci, ki je z dr. Stanislavom Pinterjem (Fakulteta za šport) tudi soavtor programa. V program se vključujejo vrhunski športniki iz lokalnega okolja, občasno s prisotnostjo otroke in mladino razveseli Miroslav Cerar, ambasador za šport, strpnost in fair play RS.
  Organizacijski in finančni plan: maksimalno število udeležencev: 60
  trajanje programa: 90 minut oz. po dogovoru
  cena: 160 € + ddv + potni stroški
  Naročila in informacije: info@spolint.org ali 041 518 824